RSV Louver 501

 

Storm Louver Weather Louver บานเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศกันน้ำ, เกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ
ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อระบายอากาศในตัวอาคาร,โรงงาน หรือที่พักอาศัยทั่วไป  ออกแบบมุ่งเน้นให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน  และมีความสวยงาม
ทนต่อการใช้งานภายนอกอาคารที่จะต้องโดนแดด โดนฝน ผ่านการทดสอลและรับรองจากสถาบัน BSRIA (ประเทศอังกฤษ) และได้รับมาตรฐาน ISO 9001

 

 

 


Job Reference